От автоинструкторите на автошкола “Авто-Бойс” можете да получите още:

1. Опреснителни курсове

Психологическия проблем на получилия правоспособност водач е основна бариера по отношение на неговата активност при употребата на право да управлява МПС. Най-важното условие за да не изпадне в ситуация, в която новия водач се чувства неуверен в уменията си е той (или тя) да участва активно в движението по пътищата в ролята на водач. Ролята на автоинструкторите от автошкола “Авто-Бойс” се състои в това да даде нови умения или да подкрепи наличните такива у водач с подобен проблем, подхранвайки и психологическите му възможности.

Опреснителните шофьорски часове се изпълняват по график, определен от самия курсист. Автоинструктора проверява теоретичната и практическата подготовка на водача в началото на опреснителния курс. Въз основа на това той преценява в колко часа ще бъде необходимо да протече обучението. В случай, че курсиста се чувства недостатъчно подготвен в края на така определената продължителност от часове може да заяви сам допълнителни такива. Продължителността на един учебен час е 50 минути, като най-честата практика е да бъдат обединявани в блок по два часа или общо 100 минути часове кормуване. При допълнителни въпроси се свържете с техническия сътрудник на автошкола “Авто-Бойс”.

2. Възстановяване на точки

При издаване на свидетелството на управление на МПС всеки водач получава заедно с него и т.нар. “контролен талон”, по-често наричан просто “син талон”. В него са записани трите имена на водача, неговото ЕГН, номерата на талона и на свидетелството му за управление, първоначалния брой точки и мястото, където се води водача на отчет. Този талон служи за потвърждаване на валидността на книжката на водача и съдържа определен брой точки. Функция на тези точки е отчитане на извършените нарушения от водача по време на прилагане на своята правоспособност. Важно е да се отбележи, че началният брой точки е 39. За всяко извършено нарушение водачът може да бъде глобен или да му бъде съставен акт, но задължително му се отнемат точки. Съществува вариант в който на даден водач му се отнемат всички контролни точки. В този случай той е длъжен да върне свидетелството си за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи. Тук е мястото да се отбележи, че това лице може да се яви на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС отново не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнал своята книжка в съответното поделение на МВР.

Контролни точки могат да бъдат възстановени по два начина:

  • Служебно от органите на МВР до максималния размер (39т.) след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са отнети контролни точки.
  • Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки, след преминаване на допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година.

В случай, че се намирате в подобна ситуация се свържете с автошкола “Авто-Бойс” и няма да съжалявате!